Forretningsbetingelser

Gyldighed
Disse vilkår indgår som en del af enhver aftale, tilbud, kontrakt eller ordrebekræftelse, som Konsulentgruppen INNOVATOR indgår med kunder vedrørende udførelse af en opgave. Eventuelle afvigelser skal aftales skriftligt.

Opgaven
Opgaven fastlægges i samarbejde med kunden. Konsulentgruppen INNOVATOR udarbejder et skriftligt tilbud efter en dialog samt konkrete retningslinjer fra kunden. Tilbuddet kan accepteres af kunden ved underskrift og returnering af fremsendte tilbud, eller pr. e-mail. Tilbud afgivet af Konsulentgruppen INNOVATOR er gældende i én uge fra tilbudsdato.

Kontaktperson
Kunden udpeger en kontaktperson som Konsulentgruppen INNOVATOR kan kommunikere med under hele forløbet.


Formøde
Mindre opgaver kan planlægges pr. telefon eller e-mail. Øvrige opgaver planlægges ved afholdelse af ét formøde (hos Konsulentgruppen INNOVATOR eller hos kunden) og den nødvendige øvrige kontakt sker herefter pr. telefon eller e-mail. Såfremt yderligere formøder er nødvendige, betales udgifterne hertil af kunden.

Lokaler
Det er kundens opgave og ansvar, at lokaler og udstyr lever op til de krav, der er specificeret i kontrakten med tilhørende bilag. Konsulentgruppen INNOVATOR skal have adgang til lokalerne mindst 1 time før arrangementets afvikling.

Kontaktpersonen er ansvarlig for den praktiske forberedelse af arrangementet. Medmindre andet aftales er vedkommende tilstede når Konsulentgruppen INNOVATOR ankommer og kan kontaktes i forberedelsestiden.

Omkostninger
Transportudgifter faktureres efter Konsulentgruppen INNOVATOR prisliste. Andre udgifter debiteres kunden. Dette gælder for omkostninger for samtlige deltagere fra Konsulentgruppen INNOVATOR i det aftalte arrangement. Eventuelle andre omkostninger refunderes efter aftale med kunden. Fotokopiering, trykning og fremstilling af andet materiale i større omfang i forbindelse med arbejdet debiteres kunden, såfremt arbejdet udføres af Konsulentgruppen INNOVATOR.

Honorar
Arbejdet faktureres efter aftale enten på grundlag af en af kunden accepteret tilbudspris på det samlede arbejde eller efter forbrugte timer. Honorar-form aftales med kunden i hvert enkelt samarbejde.


Moms
Alle priser opgivet af Konsulentgruppen INNOVATOR er ekskl. moms, medmindre andet tydeligt er angivet i kontrakten eller tilbuddet.
Betalingsbetingelser Medmindre andet aftales: 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling tillægges rente, 1,5 % pr. måned. Evt. rykkergebyr udgør 100,00 kr. pr. rykker.
Såfremt faktureringsbeløbet er over kr. 50.000.- inkl. moms, faktureres med 50 % af det totale beløb ved aftalens indgåelse. Slutfakturering finder sted efter udført arbejde.

Aflysning/udsættelse


Af kunden:
Aftaler om arrangementer kan indtil 4 uger før 1. dag for afholdelse aflyses eller udsættes af kunden uden omkostninger for denne. Dog vil kunden være forpligtet til at betale for eventuelt planlægnings- og udviklingsarbejde (herunder formøde), som efter aftale er udført mere end 1 måned før 1. dag for afholdelsen. Aflysning eller udsættelse, der foretages indtil 14 dage før faktureres med 50 % af den aftalte pris. Aflysning eller udsættelse senere end 14 dage før medfører ikke reduktion i den aftalte pris. Hvis Konsulentgruppen INNOVATOR har foretaget reservationer af lokaler, udstyr m.m. til det pågældende arrangement, som kun kan annulleres mod betaling af hel eller delvis lejepris, gebyr og lignende, betales dette af kunden.

Af Konsulentgruppen INNOVATOR:
Konsulentgruppen INNOVATOR kan aflyse en aftale i tilfælde af sygdom eller force majeure. Hvis Konsulentgruppen INNOVATOR aflyser en aftale på grund af sygdom, tilbydes kunden gennemførelse på et senere tidspunkt efter aftale. Kunden har ikke krav på erstatning som følge af en aflysning.

Hvis aflysningen er begrundet i forhold, som ligger uden for Konsulentgruppen INNOVATOR (force majeure), har kunden ikke krav på gennemførelse på et senere tidspunkt, ej heller på reduktion i det aftalte honorar.

Ansvar
Intet krav om erstatning kan overstige det betalte honorar.

Ophavsret
Konsulentgruppen INNOVATOR har ophavsret til alt udleveret materiale, overheads m.v. Materialet må kun kopieres eller anvendes i andre sammenhænge efter skriftlig aftale med Konsulentgruppen INNOVATOR.

Foto/video
Kunden må gerne fotografere eller fortage lyd-/billedoptagelser, dog kun efter forudgående aftale. Konsulentgruppen INNOVATOR kan foretage optagelser til intern kompetenceudvikling.

Tavshedspligt
Konsulentgruppen INNOVATOR har tavshedspligt om alle forhold hos kunden med særlig relation til den løste opgave - også efter afslutning af denne.

Referencer
Medmindre andet aftales, har Konsulentgruppen INNOVATOR ret til at anvende kunden som reference, både i informationsmateriale (uanset form, herunder også elektronisk), i annoncer og artikler og i forbindelse med tilbudsgivning, naturligvis med respekt for den omtalte tavshedspligt.

Konsulentgruppen INNOVATOR
November 2008

Fra motivation til innovation

© Konsulentgruppen Innovator  |  Uranienborg Alle 24 - DK-2860 Søborg  |  (+45) 3966 7900  |  post@innovator.dk